อิสราเอลทำได้ ไทยก็ทำได้ “โรงเรือนอัจฉริยะ” พาเกษตรกรรุ่นใหม่นับเงินล้าน


จากจุดเริ่มต้นที่รุ่นพ่อไม่ประสบความสำเร็จในการเพาะปลูก “ผักไฮโดร … อ่านเพิ่มเติม อิสราเอลทำได้ ไทยก็ทำได้ “โรงเรือนอัจฉริยะ” พาเกษตรกรรุ่นใหม่นับเงินล้าน