(เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์(ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค)) รับสมัคร 23 อัตรา


ประกา่ศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครคบุคคลเพื่อเลือก … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์(ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค)) รับสมัคร 23 อัตรา