(เปิดสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง) รับสมัครบรรจุราชการ 13 อัตรา


ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง) รับสมัครบรรจุราชการ 13 อัตรา

(เปิดสอบกรมการทหารสื่อสาร) รับสมัครเป็นนายทหารประทวน 50 อัตรา


กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการ … อ่านเพิ่มเติม (เปิดสอบกรมการทหารสื่อสาร) รับสมัครเป็นนายทหารประทวน 50 อัตรา