(ด่วนๆๆๆ) แจกฟรีแนวข้อสอบท้องถิ่น2561

แจกฟรีแนวข้อสอบ
1 ลักษณะของวิธีการบันทึกมีกี่ประเภท
ตอบ 5 ประเภท
2 หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ คือ
ตอบ หนังสือด่วน,ด่วนมาก,ด่วนที่สุด
3 หนังสือที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า
ตอบ 5 ปี
4 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อพรรคการเมืองกี่คน เป็นสมาชิก
ตอบ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง และสส.ที่สังกัดให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก
5 ขาดจากการเป็นสมาชิกพรรค กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งพรรคที่สส.ผู้นั้นเป็นสมาชิกและไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคอื่นได้ภายในกี่วัน
ตอบ 60 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง
6 สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมิการสามัญและมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ
ร่างพรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้โดย
ตอบ – คณะรัฐมนตรี – สส. ไม่น้อยกว่า 1/10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน หรือ สส. และสว.มีจำนวนไม่น้อยกว่า 1/10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
7 ร่าง พรบ.จะเสนอได้ก็แต่โดย
ตอบ – ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
8 ส.ส. กี่คนสามารถเสนอขออภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้สางใจนายกรัฐมนตรี
ตอบ ส.ส. จำนวนไม่น้อยกว่า 1/5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายก
9 ใครมีสิทธิออกเสียงประชามติ
ตอบ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ
10 งานสารบรรณ หมายความว่า
ตอบ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดทำ/การรับ การส่ง /การเก็บรักษา / การยืม จนถึงการทำลาย
11 หนังสือราชการ คือ
ตอบ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

12 คำสั่ง คืออะไร
ตอบ บรรดาข้อมูลที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตราครุฑ
13 บันทึกคืออะไร
ตอบ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ
14 ดำเนินการหรือสั่งการด้วยหนังสือได้ไม่ให้ส่งข้อความทางไหนแทน
ตอบ เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ์ โทรศัพท์
15 หนังสือที่จัดทำขึ้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นกี่ฉบับ
ตอบ เก็บไว้เพียง 1 ฉบับและให้มีสำเนาเก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ
16 ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง ทะเบียนหนังสือเก็บ
องค์กรปกครองท้องถิ่น หมายความว่าอย่างไร
ตอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองพัทยา อบต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น กรุงเทพมหานคร
17 สภาท้องถิ่น หมายความว่าอย่างไร
ตอบ สภาอบจ. สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา สภา อบต. และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
18 พัฒนาชุมชน มาจาก ?
ตอบ – การศึกษามวลชน
19 หัวใจพัฒนาชุมชนถ้าเป็นหลักธรรม
ตอบ – ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและสังคหวัตถุ 4
20 ผู้นำท้องถิ่นหมายถึงใคร
ตอบ – กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ครู / พระ / ผู้นำทางช่าง
21 กระบวนการจัดระเบียบทางสังคมของสมาชิกในชุมชนจะต้องสร้างสิ่งใด
ตอบ ความเชื่อ
22 ขั้นสุดท้ายของการทำให้ชุมชนเข้มแข็ง คือ
ตอบ การพัฒนาแบบยั่งยืน
23 หลักการพัฒนาชุมชนที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ คือ การทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้
ตอบ การจัดระเบียบชุมชน
24 แผนพัฒนาสามปีปรับปรุงเมื่อใด
ตอบ ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
25 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่ากี่วัน
ตอบ 30 วัน
26 หลักในการมอบอำนาจ ?
ตอบ – อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน / ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน / การกระจายความรับผิดชอบ

***Add เป็นเพื่อนเราเพื่อรับข่าวสาร หรือรับข้อสอบเพิ่มเติม***

tmk3jx

ไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40alx6046g

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s