(แจ้งข่าวดีๆครับ) ด่วนๆๆกองทัพเรือเปิดสอบ บุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) จำนวน 88 อัตรา

*** NEW*** เตรียมสอบ กองทัพเรือ อัพเดทใหม่ล่าสุด ***
*** LOAD*** แนวข้อสอบ กองทัพเรือ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ ***
*** E-BOOK*** หนังสือสอบ กองทัพเรือ อ่านเข้าใจง่ายตรงประเด็น ***

1.การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรจุเข้ารับราชการใน กองทัพเรือ ประจำปี 2560 ระดับต่ำกว่าปริญาตรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาคอมพิวเตอร์ (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 2 อัตรา
สาขาบัญชี จํานวน 25 อัตรา
สาขาช่างก่อสร้าง จํานวน 5 อัตรา
สาขาช่างกลโรงงาน (รับเฉพาะเพศชาย 1 อัตรา ชาย/หญิง 7 อัตรา) จํานวน 8 อัตรา
สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง จํานวน 9 อัตรา
สาขาสถาปัตยกรรม จํานวน 1 อัตรา
สาขาช่างโยธา จํานวน 3 อัตรา
สาขาช่างพิมพ์/ออกแบบสิ่งพิมพ์ (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา
สาขาช่างสํารวจ (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์(รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (สามารถเลือกได้เพียงข้อเดีว)

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา จํานวน 6 อัตรา
มัธยมศึกษาตอนปลาย (รับเฉพาะเพศชาย) (สายวิทย์ -คณิต) จํานวน 7 อัตรา
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา เพื่อบรรจุเป็นสารวัตรทหารเรือหญิง (รับเฉพาะเพศหญิง) จํานวน 3 อัตรา
2.การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรจุเข้ารับราชการใน กองทัพเรือ ประจำปี 2560 ระดับปริญญาตรี

บัญชี/การเงิน/การบัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร/การสอบบัญชี จํานวน 5 อัตรา
นิติศาสตร์และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จํานวน 2 อัตรา
วิศวกรรมไฟฟ้า (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 2 อัตรา
วิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 2 อัตรา
วิศวกรรมโยธา (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 2 อัตรา
ฟิสิกส์(รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
พุทธศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 4 ประโยค/ศาสนศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 4 ประโยค/เปรียญธรรม 9 ประโยค (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ กองทัพเรือ

มีคุณวุฒิสาขาวิชาตรงตามที่ประกาศรับสมัคร หากสาขาที่ระบุประกาศนียบัตร,ปริญญาบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ไม่ตรงตามสาขาที่ระบุ จะต้องมีสาขาตรงตามการเทียบคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. หรือมีหนังสือรับรองจากสำนักงาน ก.พ. ว่าสาขาที่สำเร็จการศึกษามาเป็นสาขาเดียวกับที่กำหนดไว้ โดยให้นำหลักฐานมาแสดงในวันที่รับสมัคร หากคุณวุฒิสาขาวิชาไม่ตรงและ ไม่มีหนังสือรับรอง คณะกรรมการสอบฯ จะไม่รับสมัครทุกกรณี และต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00
ผู้สมัครสอบสาขานิติศาสตร์ต้องเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา หรือสำเร็จการศึกษา จากเนติบัณฑิตยสภาแล้ว โดยจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมโยธา จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งออกโดยสภาวิศวกร และยังไม่หมดอายุ
มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน2559 สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน 2559 สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร เพศชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 76 ซม. เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ (ผนวก ก) หรือไม่เป็นบุคคลพวกที่ ๒, ๓ และ ๔ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
การรับสมัครสอบ กองทัพเรือ

สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ , อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น 2 ถนนอิสรภาพ , กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ และภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศ :

– กองทัพเรือ(ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี)

– กองทัพเรือ(ระดับปริญญาตรี)

ดาวน์โหลดข่าวเปิดสอบที่นี่ www.wordpress6552.wordpress.com
ติดตามเพจกองทัพเรือที่นี้ https://goo.gl/Jf7ZO3
แจกข้อมูลเพิ่มเติม : https://line.me/R/ti/p/%40alx6046g
——————————
** รายละเอียดการสั่งซื้อแนวข้อสอบมี 3 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 401 บาท (ได้รับภายใน1-2 ชั่วโมง)
2. หนังสือ+MP3 ราคา701 บาท (พร้อมส่งฟรี ems แถม MP3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์)
3. ชุดติว +DVDภาพบรรยาย (ราคา 2500 บาท รวมค่าส่ง ems)
——————————-
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ติดต่อที่
โทร : 092-7469824
ไอดีไลน์ : 0927469824
ไลน์ @ : https://line.me/R/ti/p/%40alx6046g
email:ebooksob999@gmail.com

  (โอนแล้วกรุณาแจ้งสลีบมาในไลน์น่ะครับ)
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของทุกๆความสำเร็จของคุณ ครับ***
——————————-

การสั่งซื้อ

โจ้11

ปก

ฝากโฆษณา

ปก

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c

ช่างเปิ้ล
รับเจาะบาดาล,รถเจาะบาดาล,ช่างเจาะบาดาล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s