(pdf) แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทันตสาธารณะสุข สำนักอนามัย (กทม)

03B01 เจ้าพนักงานทันตสาธารณะสุข สำนักอนามัย (กทม)
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย
3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
4 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
8 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
9 ความรู้เกี่ยวกับทันตแพทย์
10 แนวทางการดำเนินนงานทันตสาธารณสุข
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ

03B02 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักอนามัย (กทม)
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย
3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
4 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
8 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
9 ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรม
10 ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา
11 ถาม – ตอบ เรื่องเวชภัณฑ์ทั่วไป?
12 แนวข้อสอบเภสัชกร
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ

03B03 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ สำนักอนามัย (กทม)
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย
3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
4 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
8 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
9 ความรู้เกี่ยวกับรังสีวิทยาทั่วไป
10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรังสี
11 ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
12 การป้องกันอันตรายจากรังสี
13 เครื่องวัดรังสีและการเลือกใช้
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ

03B04 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักอนามัย (กทม)
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย
3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
4 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
8 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
9 ถาม – ตอบ เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์
10 ถาม- ตอบ การบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์
11 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
12 แนวข้อสอบการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ

03B05 ทันตแพทย์ สำนักอนามัย (กทม)
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย
3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
4 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
8 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
9 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551
10 ความรู้เกี่ยวกับทันตแพทย์
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ

03B06 นักจิตวิทยา สำนักอนามัย (กทม)
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย
3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
4 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
8 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
9 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
10 จิตวิทยาเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา
12 จิตวิทยามนุษยนิยม
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ

03B07 นายแพทย์ สำนักอนามัย (กทม)
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย
3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
4 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
8 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
9 กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ
10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติเวชศาสตร์
11 แนวข้อสอบ การชันสูตรพลิกศพ
12 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ

03B08 ผู้ช่วยทันตแพทย์ สำนักอนามัย (กทม)
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย
3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
4 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
8 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
9 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551
10 ความรู้เกี่ยวกับทันตแพทย์
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ

03B09 แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ  สำนักอนามัย (กทม)
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย
3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
4 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
8 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
9 แนวข้อสอบความถนัดทางการเรียนวิชาการพยาบาล
10 แนวข้อสอบการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาล
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ

03B10 สัตว์แพทย์ สำนักอนามัย (กทม)
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย
3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
4 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
8 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
9 ตัวอย่างสอบข้อเขียนนายสัตวแพทย์
10 แนวข้อสอบนายสัตวแพทย์
11 แนวข้อสอบการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ

### รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เก็งข้อสอบมาอย่างดี ###
### อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำที่นี้ทีเดียว ###
ติตามช่องทางแนวข้อสอบราชการและรัฐวิสาหกิจได้ที่นี้ https://plus.google.com/collection/kon_FE
แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน  https://plus.google.com/communities/117977020331340335160
ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่นี้  https://www.facebook.com/han7561g/
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่ https://goo.gl/ThJMys
งานราชการ http://www.suphakronshop.com/

——————————
** รายละเอียดการสั่งซื้อแนวข้อสอบมี 3 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 401 บาท (ได้รับภายใน1-2  ชั่วโมง)
2. หนังสือ+MP3 ราคา701 บาท (พร้อมส่งฟรี ems แถม MP3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์)
3. ชุดติว +DVDภาพบรรยาย (ราคา 2500 บาท รวมค่าส่ง ems)
——————————-
สนใจสอบถามแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ติดต่อที่
โทร : 092-7469824
ไอดีไลน์ : 0927469824
email:ebooksob999@gmail.com

เลขที่บัญชี 010-1-65817-1  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี สายันห์ สิงห์ทอง  ( สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น )
เลขที่บัญชี 085-1-17357-6  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี สายันห์ สิงห์ทอง  ( สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น )

###(โอนแล้วกรุณาแจ้งสลีบมาในไลน์น่ะครับ)  
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของทุกๆความสำเร็จของคุณ ครับ***
——————————-

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไลน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แฟนเพจ
แนวข้อสอบราชการไทย
แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s